Služby

Služby poskytované naší společností

Účely odhadů a ocenění
Důvody, pro které vypracováváme znalecké posudky, odhady a ocenění zahrnují zejména:
– nákupy a prodeje podniků a jejich částí
– nákupy a prodeje věcí, práv a ostatních druhů majetků
– nepeněžité vklady do základního kapitálu
– reprodukční pořizovací ceny pro účetnictví
– reálné hodnoty pro účetnictví
– veřejné a exekutorské dražby
– fúze, převody jmění na společníka, rozdělení a změny právní formy
– nabídky převzetí, veřejné návrhy smluv na odkoupení a nabídky na odkoupení
– výkupy akcií (squeeze-outs)
– vyřazování akcií z obchodování na regulovaných trzích
– změna druhu akcií a omezení převoditelnosti akcií
– ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
– vypořádací podíly
– transakce mezi spřízněnými osobami
– transfery mezi spojenými osobami (transfer pricing)
– kapitalizace pohledávek
– úvěrové obchody
– likvidace, insolvenční řízení (reorganizace, konkurzy)
– daňové účely
– soudní a rozhodčí řízení
– manažerská a investiční rozhodování
– analýzy finančního a manažerského účetnictví

Služby

Mezi naše standardní služby patří ocenění zejména následujících předmětů:
– podnik a část podniku
– akcie a jiné podíly na společnosti
– cenné papíry a deriváty
– pohledávky a závazky
– ručení, zástavy, zajišťovací převody a jiné formy zajištění
– areály a investiční celky
– nemovitosti
– stroje, zařízení a jiné movité věci
– nehmotný majetek (know-how, goodwill, práva duševního vlastnictví atd.)
– věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva a jiná věcná či obligační práva
– bonita, likvidita, platební schopnost, předlužení, úvěruschopnost
– podnikatelské plány
– finanční zdraví

Premium Wordpress Themes